ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XI

Скликання:

VIII

Вид:

За основу

Номер:

68

Дата реєстрації:

16.08.2021

Проголосовано:

31.08.2021 13:45:00

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  22
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  1
 • Відсутні
  4

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 68РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(одинадцята сесія восьмого скликання)

 

 РІШЕННЯ

 

31 серпня 2021 року                                                                           №        -11-VIIІ

 

Про внесення змін до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико – санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”  

Керуючись статтями 75, 78 Господарського кодексу України, статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки”, враховуючи лист Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико – санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” від 11.08.2021 № 01-11/1626 та з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити зміни до фінансового плану на 2021 рік Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико–санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області”, затвердженого рішенням Решетилівської районної ради від 04.08.2020 року (зі змінами, затвердженими рішенням Решетилівської міської ради від 16.04.2021 №406-6- VIIІ), виклавши його в редакції, що додається.

2. Покласти на директора Комунального некомерційного підприємства „Центр первинної медико–санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” Лугову Н. І. відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік.

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва (Оренбургська О.П.).

 

 

Міський голова                                                                                 О.А. ДядюноваЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

31.08.2021 №_____-11-VIII

 

 

Фінансовий план підприємства на 2021 рік

Підприємство   

 
Комунальне некомерційне  підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області"

 
Коди
Орган управління За ЕДРПОУ 38534915
Галузь   Охорона  здоров’я За СПОДУ 1006
Вид економ. Діяльності  Загальна медична практика За ЗКНГ
Місцезнаходження   38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в За КВЕД 86.21
Телефон (05363)2-12-32
Керівник    Наталія Лугова
 

 

одиниця виміру: тис. гривень

 

Показники
Код рядка Плановий рік, усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 15033,2 3270,7 3587,6 3981,9 4193,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 2236,7 354,3 524,7 600,0 757,7
Податок на додану вартість 020
Акцизний збір 030
Інші вирахування з доходу 040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 15033,2 3270,7 3587,6 3981,9 4193,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 12529,5 2780,1 3041,1 3251,3 3457,0
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 061
Витрати на оплату праці 062
Відрахування на соціальні заходи 063
Амортизація 064
Інші операційні витрати 065
Валовий:
прибуток 071
збиток 072
Інші операційні доходи 080
у тому числі:
дохід від операційної оренди активів 081
одержані гранти та субсидії 082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083
Адміністративні витрати

(сума рядків з 091 по 095)
090 2503,7 490,6 546,5 730,6 736,0
у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 091
Витрати на оплату праці 092
Відрахування на соціальні заходи 093
Амортизація 094
Інші операційні витрати 095
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 121
збиток 122
Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140
Інші доходи 150
у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій 152
дохід від безоплатно одержаних активів 154
Фінансові витрати 160
Витрати від участі в капіталі 170
Інші витрати 180 394,8 394,8
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 191
збиток 192
Податок на прибуток 200
Чистий:
прибуток 211
збиток 212
Відрахування частини прибутку до бюджету 220
ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати 310 2081,7 578,1 113,2 583,3 807,1
Витрати на оплату праці 320 9872,0 2090,0 2423,0 2685,0 2674,0
Відрахування на соціальні заходи 330 2084,7 452,6 506,6 563,6 561,9
Амортизація 340 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Інші операційні витрати 350
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 14638,4 3270,7 3192,8 3981,9 4193,0
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 410
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411
Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421
Придбання (створення) нематеріальних активів) 430
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 431
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик 440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 450
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451
Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів

(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)
491
ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників 510 100 100 100 100 100
Первісна вартість основних засобів 520 19074,8 10618,6 19074,8 19074,8 19074,8
Податкова заборгованість 530
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 540
Директор                                            ___________           Наталія ЛУГОВА Головний бухгалтер                         ___________          Світлана СРІБНА                                                                                                 М. П.


Пояснювальна записка до проекту змін  до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико – санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»

на 2021 рік

 

Відповідно до Порядку  складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико - санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області»  вносить зміни до фінансового плану на 2021 рік .

 


Показник фінансового плану Код  рядка фінансового плану  Затверджено (тис.грн.) Пропонується (тис.грн.) Відхилення  (тис.грн.)  +/-
Разом I квартал II квартал III квартал IV квартал разом I квартал II квартал III квартал IV квартал разом I квартал II квартал III квартал IV квартал
Доходи
Дохід (виручка)від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13445,0 3270,7 3587,6 3201,2 3385,5 14395,7 3270,7 3587,6 3662,9 3874,5 + 950,7 0 0 + 461,7 + 489,0
В т.ч. за рахунок бюджетних коштів 015 1286,0 354,3 524,7 138,3 268,7 2236,7 354,3 524,7 600,0 757,7 + 950,7 0 0 + 461,7 + 489,0
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)

 
060 11305,8 2780,1 3041,1 2649,8 2834,8 12018,8 2780,1 3041,1 2996,1 3201,5 +713,0 0 0 +346,3 + 366,7
Адміністративні витрати 090 2139,2 490,6 546,5 551,4 550,7 2376,9 490,6 546,5 666,8 673,0 +237,7 0 0

 
+ 115,4 + 122,3
Елементи операційних витрат (разом)

 
Показник фінансового плану Код  рядка фінансового плану  Затверджено (тис.грн.) Пропонується (тис.грн.) Відхилення  (тис.грн.)  +/-
Разом I квартал II квартал III квартал IV квартал разом I квартал II квартал III квартал IV квартал разом I квар-тал II квартал III квартал IV квартал
Витрати на оплату праці 310 9349,0 2090,0 2423 2423 2413 9349,0 2090,0 2423,0 2423,0 2413,0 0 0 0 0 0
Відрахування на соціальні заходи 320 1970,2 452,6 506,6 506,6 504,4 1970,2 452,6 506,6 506,6 504,4

 
0 0

 
0 0 0
Матеріальні затрати 330 1131,0

 
578,1 113,2 121,6 318,1 2081,7 578,1 113,2 583,3 807,1 + 950,7

 
0 0,0 + 461,7 + 489,0
Амортизація 340 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 0 0 0 0 0
Інші витрати 340 0 0 394,8 0 0 0 0 394,8 0 0 0

 
0 0

Формування дохідної  частини фінансового плану.

1.Збільшення дохідної части , а саме  надходження додаткових кощтів з місцевого бюджету на загальну суму 950,7 тис.грн. Додаткове виділення коштів пов’язане з витратами направленими на : профілактичні заходи та боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID -19 – 214,8 тис. грн., приведення приміщень у відповідність для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, підготовка до осіньо-зимового періоду – 85,8 тис.грн., оплату енергоносіїв ( газ, електроенергія) в зв’язку з значним підвищенням їх вартості та збільшенням кількості споживання  по нововведених амбулаторіях – 504,0 тис.грн., виготовлення паспорта об’єктів будівництва та висновків про доступність – 10,6 тис.грн., придбання автозапчастин, проведення ремонтних робіт,  перереєстрація автотранспорту підприємства – 34,0 тис. грн., придбання жалюзів та  інвентарю – 25,5 тис.грн., взяття на обслуговування та спостереження сигнальної пожежної системи – 13,0 тис.грн., введення телемедичних комплексів в медичну інформаційну систему – 63,0 тис.грн. Збільшення дохідної частини за рахунок збільшення затверджених асигнувань  на рік  з місцевого бюджету складає – 950,7 тис. грн.  

Формування витратної  частини фінансового плану.

1.Збільшення витратної частини підприємства впродовж  другого півріччя 2021 року обумовлено збільшенням  собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт і послуг)  на загальну суму 713,0 тис.грн.,адміністративних витрат – 237,7 тис.грн. в зв’язку зі збільшенням матеріальних витрат підприємства ( витрати на швидкі тести для виявлення антигенів корона вірусу, оплата енергоносії, використання  пального, ремонт, перереєстрація авто, введення телемедичних комплексів, підготовка до осінньо-зимового періоду, витрати на отримання висновків про доступність на нововведені амбулаторії та  інші).

 

 

Директор                                                           Н.ЛУГОВА